baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

13 Haziran 2005

Beyaz Yalan, yok yok külliyen yalan

Finallerim de bitti ya, artık tez zamanıdır! Ama ben özgürlüğümün tadını çıkarmak istiyordum şurada kalan son 10 günümde. Anlaşılan yok bir oluru... Tam 10 dakika önce -10'ar 10'ar gidiyorum bakalım nereye kadar- tez danışmanım olan ve de aklı bir karış havada Mösyö'ye mail attım, bu hafta içinde sizi görmek istiyorum hem tezimle ilgili konuşmak, hem de size hazırlamış olduğum dokümanları (YALAN, YALAN! DAHA ELİMDE BİR SATIR DOKÜMAN YOK) göstermek için diye. Yüzyılın bu büyük yalanını, adam randevuyu perşembe ya da cuma gününe verir herhalde diye attım. Şimdi kara kara düşünmekteyim, ya adam yarın gelin görüşelim derse maile cevabında? Tanrım ben nasıl bir günah işledim de beni TEZle cezalandırdın!!!

3 Comments:

Blogger YesilErik said...

Kendi kendine motivasyon yaratmak tehlikeli olabiliyor bazen :)

7:16 ÖÖ  
Blogger *bewitched* said...

Mösyö Cuma günü saat 14:00 demiş cevabında! OHHHHHH!

3:08 ÖS  
Blogger YesilErik said...

Iyi hadi bu seferlik gecmis olsun :)

10:26 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home