baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

04 Ekim 2005

OHHHHHH!

Şu dakika itibariyle artık TEZSİZ bir insanım... Dertsiz bir insanım, tasasız bir insanım.
Tanrım inanamıyorum bittiğine!
Şükürler olsun! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh be dünya varmış (diye gezmek isterdim laylayloyloy amma ve lakin mikroekonomi ödevim beni bekler).

İki master yapmayın, yapmak isteyenleri şiddetle uyarın. Uyarınca anlamazlarsa dövün. Bir nasihat bin müsibetten (bkz. "tez") iyidir. Benim durumuma düşmeyin.

Neyse ne canım, BİTTİ :) BİTTİ :) BİTTİ :) BİTT :) BİT :) Bİ :) B :) :)

Savunma 21-25 Kasım tarihleri arası bi yerlerde, Paris'te... Herkesi beklerim!

4 Comments:

Blogger Donna Quijote said...

heyooooo!! hatta oyeeeeeh! hatta yoheeee!!! hatta ve hatta yehooooooo!!!! siz bitirdikce su tezleri, benim yüregimden taslar düsüyor birer birer. (almancaydi bu deyim sanirim, bazen karistiriyorum hangisinin hangi dilde kullanildigini, komik duruma düsüyorum) simdi umurumda bile degil ama. cok ama cokk sevindim!

3:28 ÖS  
Blogger  said...

tezbitirenlerkulübüne hoş geldin diyeyim. nasıl, güzel oluyormuş değil mi?

12:57 ÖÖ  
Blogger *bewitched* said...

hmmmm.... misssss. dadundan yinmez :) heeekeşlere davsiye ederün :)

1:40 ÖÖ  
Blogger louisprice39215564 said...

I really enjoyed your blog. This is a cool Website Check it out now by Clicking Here . I know that you will find this WebSite Very Interesting Every one wants a Free LapTop Computer!

1:19 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home