baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

27 Ekim 2005

çok şükür!

Çok şükür M. V'ye ben ulaşamasam da İsveçli Sorbonne'dan en sevdiğim sınıf arkadaşım ulaşmayı başardı, "Bakın Bew stresten ve inquietude'den ölmek üzere sizden haber alamadığından gaylı. Kendisi Ameriganya'da ve de sırf bu savunma şeysi için gelecek Paris'e. Ona bir an önce mail atar mısınız?" diyerek kendi mailinde. Velhasıl, adam bana değil, yine ona bir mail atıp "Bew'in e-mailiyle ilgili sorun yaşıyorum. Kendisinin "soutenance"ı şu gün, şu saatte ayarlandı" demiş. Beni de meraktan kurtarmış. Ohhhhhhh be! Gerçi savunmayı haftanın ortasına koymuş salak V ama buna da amenna!
Gerçi soutenance'ta olacakları ben biliyorum. "Bu niye böyle? Cık cık cık! Çok eksik! Hiç hoş değil!" vs. vs. vs. Hem hiç yardım etmedi, hem ötecek belli.
Simi'cim, püblik değilmiş. Sadece 3 hoca ve de bendeniz olacakmışız. Hadi hayırlısı...

1 Comments:

Blogger simiole paris carnet said...

bew kolay gelsin, ama publik olmamasi iyi birsey heyecani azaltir. sen de iki adami mi ayartamayacaksin, poh. Eminim cok iyi gececek, haberlerini bekliyorum

5:59 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home