baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

20 Ekim 2005

Tez bitti, kurtuldum naraları atıyordum ya... Tabii ki kursağımda kaldı hevesim. Pazarcı Abdullah'a hiç benzemese de, daha bile beter olan tez hocam Monsieur V.'ye abartısız 5 mail attım. Cevap var mı? Yok! Tez eline ulaştı mı? Okudu mu? Ne zaman savunacağım? Zaten tezin konu belirleme aşaması dışındaki hiçbir aşamasına iştirak etmedi! Hatta iplemedi. Savunmaya girdiğimde (şayet girebilirsem ne zaman olduğunu öğrenip) "Hayatımda bu kadar berbat bir tez görmedim, yıkılınız karşımdan!" derse şaşmam... Bi sonraki gün de artık haberler çıkar Liberation ve Le Monde'dun iç sayfa anabaşlıklarında: "Cinnet geçiren TÜRK öğrenci Sorbonne'da masum bir profesörü katletti. Olay Fransız kamuoyunun Türkiye'nin AB'ye girmesi konusundaki çekincelerin ne kadar haklı olduğu bir kez daha kanıtladı."

2 Comments:

Blogger Cybernetics Core said...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

7:15 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

ben gidip buluyim M. V'yi, kacinci galeride yasar bu herif, hangi amfilerde uyur? sorayim aldiniz mi bew'in maillerini diye

3:18 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home