baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

16 Mayıs 2005

acilis

Bu site deniz, bew ve simiole'nin tez krizlerini asmalari icin acilmistir. İrdelenecek konular tez yazmak isteyip de yazamamak, tez yazmak istememek, dis etkenler yuzunden tez yazmamak, tez yazip da yanlis oldugunu gormek seklinde ozetlenebilir. Hayirli ugurlu olsun.

5 Comments:

Blogger YesilErik said...

Hayirli olsun efenim blogunuz.. Tez elden bitiresiniz insallah tezlerinizi. Allah zihin acikligi versin :)

10:27 ÖÖ  
Blogger Donna Quijote said...

deniz, simi ve bew!
tez elden tezlerinizin sayfalari tezayüt ede. tezhibedilmis tezenem ve gitarim elimde, bitirmenizi bekliyorum. Aksi takdirde tatsiz olaylar tezahür edebilir. Bu bit tezat mi, degil!
hayirli tezkereler, pardon tezler!
bir de tezek geldi aklima ama, nereye sokusturacagimi bilemedim. :)

11:00 ÖÖ  
Blogger *bewitched* said...

Donna tezek işine çok güldüm, Allah seni de güldürsün! :) Kocaman öpüyorummm!

11:48 ÖÖ  
Blogger starbug said...

bu *dayanışma* blogunuza destek amaçlı yorumlarımla katılacağımı müjdelemek isterm :P

hayırlı olsunnn!!

p.s: buarada ben d bi tez yazmıştım mezuniyet tezi gbi bişey o açıdan yazamama/istememe v bilimum hislerinizi canı gönülden paylaşmaktayım.

11:59 ÖS  
Blogger  said...

hani bana hani bana?? benim tez de bitmedi daha. tam biter gibi oluyor, zart bi angarya, enaz 10 gün salla tezi yan gelsin. tam bi çeptır daha yazıyorum, bırt bi angarya, 15 gün bekle babam yaz gelsin. donnanın tezeğine yer buldum bu arada, evirip çevirip tezime yerleştirecem. EK-W olarak.

1:19 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home