baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

01 Ağustos 2005

bu mu yani?

Bes ay+ on gun, yaklasik 7.000 sayfa oku, gunlerce sinirin bozulsun, agla, agla, bir depresyon, dort karton sigara, sayisiz (+ 100) bira, bol bol urtiker, iyimser bir tahminle bes kilo. tirnak yemeye tekrar basla, yazama, yaz, sil, butun hayatin o gunku performansina bagli olsun, kocana simar, danismanina sinirlen, kocana agla, gozunu acar acmaz aklina ilk o gelsin, gece uyumadan evvel -uyuyabiliyorsan tabii- aklina o gelsin.

Kodugumun tezi, omrumu curuttun.

2 Comments:

Blogger Cenk Sumbas said...

Biraz sakinles bence. Takma bu kadar. Bunlar da gecer sonra bu tez de beni bayaga ugrastirmisti diye anlatirsin. Sana en icten dileklerimle basarilar diliyorum.

9:37 ÖÖ  
Blogger M. Selim Naiboğlu said...

Yaşarken sıkıcı gelse de, sıkıntıların bittikten sonra, bu günlere özlem bile duyacaksın sanırım. İnsana kendini asıl kötü hissetiren onca emek verdiğin tezin bir işe yaramaması. Umarım bari senin ki işe yarar.

Ayrıca en az bir gün tezden uzaklaşman lazım. Böyle devam etmez.

7:47 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home