baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

26 Temmuz 2005

(24x7)-1=???

Gelecek hafta bu saatlerde ak got kara got meydana cikacak. Tezimin ise yarayip yaramadigini savunulmaya deger olup olmadigini ogrenecegim. Ya dunyanin en mutlu insani olrak bu saatten sonra ivir zivir islerle ve duzeltmelerle ugrasirim, ya da zaten kendimi yuksekce bir binadan atacagim icin tezim bitmemis olur.

Cok gerginim, olecegim galiba.

15 Temmuz 2005

Kirmizi kalemin gucu adina!

Hani bir takim bilimlerle ugrasiyorum diye rasyonel bir insan oldugumu zannetmeyin. Tez yazma isinde altinci ayin sonuna dogru geldigim bugunlerde goruyorum ki, bir takim buyuleri var bu isin:

Her dosyanin adi 'Haydi yallah' olursa, bir de not tutarken hep kirmizi kalem kullanirsan tezinde belirgin bir ilerleme saglayabiliyorsun.

Bu da benim kiyagim olsun kabizlik ceken cefadaslarima.

04 Temmuz 2005

Taksiler bile düşman

Dün gece 00:45 sularında İstiklal'deki yağmur altı yürüyüşümüzü yaparken, Aksanat ile Fransız Kültür'ün arasındaki sokaktan bize doğru yaklaşan taksinin plakası: 34 TEZ 58'di. Bu bir işaret miydi? Ağlamak istedim...