baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

15 Aralık 2005

tek tezgah-tar zavalli simiole

Boslayin hanimlar, boslayin bravo. Ben yine de tezgah geleneginimizi surdurmekte kararliyim. Bu nedenle Pazarci Abdullah'in son marifetlerini yaziyorum.
Beyefendi kanser ve butun bir ilk donem olmamasina ragmen uzaktan milleti sayip sovmeye basladi. "Ben burda yokum ama bu sizin bana calismalariniz hakkinda hicbir bilgi vermemenizi gerektirmiyor, zaten ikinci donem geri donuyorum. Hepinize tez evolusyonu icin eksi notlar verecegim, eger 20 ocaga kadar toulouse'daki evime 15 sayfalik rapor gondermezseniz". Oldu gozlerim doldu Abdullah, sen daha benim mailime cevap vermedin, kurdugum problematige rapordan sonra olmamis dersen ben ne yapacagim? Ruh hastasi bu adam ya. Seytan diyor kargoyla evine dinamit gonder, kalan zamani iyice kisalsin, tovbe tovbe...
Bu arada benim acilan is dunyasina gecis yapmam gerekiyor. Oyle theodor falan degil, basbayagi biometri sirketi. Hadi uzaktan cv gonderdik falan diyelim, gorusmeye de cagirdilar, nasil inanacak bu adamlar bacak kadar seyin biometri uzmani olduguna? Buyuk maceralar bekliyor beni, saclarimi da boyatamiyorum bari kizil peruk aliyim da yaninda golgeli bir makyajla biraz daha buyuk gosteririm belki.